SDN lokalen i hus 1 blir bostadsrätter

SDN lokalen i hus 1 blir bostadsrätter

I hus 1 har ombygganden av lokalen som SDN tidigare hyrt påbörjats. Det blir 4 st nya bostadsrättslägenheter, 2 st 2:or och 2 st 1:or enligt redovisad planritning.

Bygglov beviljades av Stadsbyggnadskontoret under våren efter en del diskussioner om placering och storlek på fönster. Arkitekt har varit Ferrum Arkitekter.

SDN lämnade lokalerna 2019-07-30 och efter sommaren kunde vi upphandla entreprenaden av MVB Astor Bygg AB. Entreprenadsumman är cirka 5Mkr inklusive moms.

Rivningsarbetena startade den 1 oktober. Byggarbete beräkas pågå i cirka 5 månader . I samband med ombyggnaden kommer ett fönster anordnas i vävstugan, som ligger intill gymmet.

Ritningen som visar planlösningar för de nya lägenheterna

-–

Föreningen har sedan lång tid tillbaka hyrt ut lokaler i bottenvåningen i hus 1 till Stadsdelsnämnden Centrum (SDN). Lokalerna har tidigare använts för vård av multihandikappade barn. De senaste åren har de fungerat som stödboende för ensamkommande ungdomar.

Föreningen har sagt upp avtalet med SDN från och med 2019-07-30. Avsikten är bygga om lokalerna till bostadsrätter. På föreningsstämman år 2018 togs ett stämmobeslut i frågan.

Framtagande av en Bygglovshandling har genomförts och en ansökan om bygglov har lämnats till Stadsbyggnadskontoret. Ansökan avser byggande av 4 st bostadsrätter, 2 st 2:or och 2 st 1:or enligt redovisad planritning. Arkitekt har varit Ferrum Arkitekter.

Förhoppningen är att besked om bygglov och upphandling av entreprenör ska vara klart under sommaren år 2019 så att ombyggnaden kan starta direkt därefter.

Styrelsen räknar med att försäljningen av bostadsrätterna ska tillföra så mycket kapital att det täcker en stor del av kostnaderna för de omfattande underhållsarbeten som har genomförts.