Radonmätning i Brf Doktor Lindh

Tack till alla som bidrog till mätningarna genom att ha dosor i sina lägenheter och komma ihåg att lämna in dem i tid!

Mätningar genomförda

Under våren 2019 placerades mätdosor ut. Radonmätningsdosorna skickades för analys och vi har fått svar. Redovisningen från Radonova är en rapport per lägenhet där mätningar gjorts. Sammantaget visar dessa mätningar att alla våra lägenheter har bra värden, det ligger på 10% – 20% av gränsvärdet som gäller.

Kompletterande mätningar har gjorts i källarvåningar och entréplan, här väntar vi på svar. Ytterligare kompletteringar görs under hösten 2019 i studentrummen som SGS hyr. Detta har varit nödvändigt eftersom otillräckligt med dosor placerats i dessa områden.

Om radonmätningarna - januari 2019

I några månader under eldningssäsongen, som infaller oktober-april, kommer vi att utföra radonmätning av våra byggnader. Mätningen går till så att 2 små dosor placeras i ca 20% av lägenheterna. De ska hänga på samma plats i 2-3 månader. Därefter plockas de ner och skickas till ett laboratorium för analys.

Det kommer att vara 2 lägenheter/plan, samtliga lägenheter på entréplanen och källarutrymmen som ingår i mätningen. Mätningen är helt odramatisk, dosorna innehåller en filmremsa som är känslig för radongas.

Styrelsen kommer att kontakta de lägenhetsinnehavare där dosorna ska placeras.

Certifierad leverantör

Vi kommer att anlita ett certifierat företag som levererar dosor och utför analysen av mätningen. Resultatet kommer vi att publicera på hemsidan och anslå på anslagstavlorna i husen. Företaget heter RADONOVA. På deras hemsida kan man läsa mer.

Radonovas webbsida

Bakgrund

Bakgrunden till mätningen är att vi måste följa det som Riksdagen har beslutat angående miljömålen enligt nedan:

Riksdagen har fastställt 15 miljökvalitetsmål för att inom en generation nå en ekologisk hållbar utveckling. I detta arbete är människors hälsa ett av fem grundläggande värden. Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för att driva och utveckla arbetet med hälsofrågor i miljömålsarbetet nationellt, samt att stödja detta arbete regionalt och lokalt.

I maj 2002 fastställde riksdagen ett åttonde delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö:

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,

  • radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft och att
  • radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Från Stadsbyggnadskontoret har vi fått ett utsnitt av radonkartan över Göteborg. Där framgår att våra Hus ligger på mark som är normalriskområde.

Mer information om radon

Man kan gå in och läsa mer på Folkhälsomyndigheten och Boverkets hemsidor: