Garagerenoveringen är avslutad

Garagerenoveringen är avslutad

Renoveringen av garaget startade i maj år 2018. Arbetet utförs av Betong Teknik Väst AB på totalentreprenad. Före sommaren färdigställdes nytt tätskikt på övre garagedäck. Tätskiktet består av bitumenmatta med ett skyddande skikt av gjutasfalt.

Lagom till sommaren flyttades aktiviteterna till mellandäcket. Tack vare hjälp från många boende blev det möjligt att tömma hela mellandäcket på bilar under juli och augusti. De tillfälliga platserna som vi etablerade räckte inte helt till för allas bilar, men då flera boende var borta under sommaren eller kunde parkera på annat håll, så gick ekvationen ändå ihop. Att tömma mellandäcket under den aktuella perioden var nödvändigt med hänsyn till de aktiviteter som då utfördes. Under resten av tiden har ett antal bilar beretts plats men fått anpassa sig till pågående aktiviteter.

De åtgärder som utförts är bland annat:

  • Befintlig skadad golvbeläggning har ersatts med ny betong
  • Skadad betong i tak har ersatts genom vattenbilning och applicering av ny betong
  • Nedre delar på pelare har åtgärdats på grund av betongskador och friliggande armering
  • Sprickor i väggar har tätats genom injektering
  • Tak och balkar har påförts en slamning, en produkt som hjälper till att förlänga konstruktionens livslängd
  • Målning av väggar och pelare
  • Nytt tätskikt på delen ovan nedre garaget, lika som på övre garagedäck
  • Asfaltering av resterande yta
  • Ny LED belysning enligt beskrivning på annan plats

Renovering av nedre garaget påbörjades i oktober. Här kommer arbetet inte vara lika omfattande eftersom det inte behövs något tätskikt på golvet. Behovet av tillfälliga P-platser är nu betydligt färre. Parkeringsplatserna söder om hus 3 kommer därför att tas bort och gräsytorna återställs. Besöksplatserna utanför parkeringsdäcket är nu tillgängliga att användas av besökande till boende i Brf Doktor Lindh.

Inom den del av garagebyggnaden som ligger närmast hus 1 utfördes nytt tätskikt på övre däcket så sent som år 2005. Denna yta ligger utanför området med P-platser. Det är troligt att vi inom några år kommer att behöva lägga nytt tätskikt även här.

I skrivande stund ser det ut som att entreprenören kommer att bli ca 2 veckor försenade. Arbetena beräknas vara färdiga i december. Totala kostnaden för garagerenoveringen bedöms till cirka 7 Mkr. Detta finansieras med ett nytt lån samt likvida medel. Styrelsen avser också att höja avgiften för P-platserna.