Avslutade projekt

Avslutade projekt

OVK - obligatorisk ventilationskontroll hösten 2020

Föreningen fick dispens ett år på grund av pandemin, och OVK genomfördes 2021.

Enligt plan- och bygglagen ska obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utföras regelbundet i alla bostadshus. Det ska ske vart sjätte år för hus med den typ av ventilationssystem vi har, där frånluftsflödena är fläktstyrda.

Relining - renovering av avloppsledningar i bottenplanet i hus 1, 3 och 4

Renovering av avloppsledningar i bottenplanen i hus 1, 3 och 4 genomfördes under 2020.

Radonmätning i Brf Doktor Lindh

Tack till alla som bidrog till mätningarna genom att ha dosor i sina lägenheter och komma ihåg att lämna in dem i tid!

Under våren 2019 placerades mätdosor ut i ett antal lägenheter. Radonmätningsdosorna skickades därefter för analys. Redovisningen från Radonova är en rapport per lägenhet där mätningar gjorts. Sammantaget visar dessa mätningar att alla våra lägenheter har bra värden, som ligger på 10% – 20% av det gränsvärde som gäller.

Kompletterande mätningar har gjorts i källarvåningar och entréplan. Ytterligare kompletteringar gjordes under hösten 2019 i studentrummen som SGS hyr. Detta var nödvändigt eftersom otillräckligt antal dosor placerats i dessa områden.

Informationsskärmar

Under 2022 investerade föreningen i ett digitalt skyltsystem för såväl boenderegister som information från styrelsen i hissar och entréer.

Informationstavlor med boenderegister placerades i entrédörrarna, synliga utifrån, samt utanför hissarna. Alla lägenhetsdörrar försågs även med digitala namnskyltar. I hissar och i entréhallarna monterades informationsskärmar som visar notiser från styrelsen eller senaste inläggen på vår hemsida.

Brandlarm

Under 2021-2022 installerades nytt brandlarm i gemensamma utrymmen. Vid brand någonstans ringer klockor på samtliga våningsplan i det aktuella huset. Fastighetsskötaren och samtliga styrelseledamöter får också via en app i mobilen ett meddelande, där det framgår exakt vilken brandvarnare som löst ut larmet.

Laddning av elbilar

Under 2021 installerades laddplatser för elbilar på vår parkering. För installationen anlitades Elcab. Laddboxarna levererades av DEFA. Totalt finns nu 20 laddplatser, 12 i övre garaget, 4 på parkeringsdäcket och 4 på gästplatserna.

Ombyggnad av SDN-lokalen i hus 1 till bostadsrätter

Föreningen har sedan lång tid tillbaka hyrt ut lokaler i bottenvåningen i hus 1 till Stadsdelsnämnden Centrum (SDN). Lokalerna har tidigare använts för vård av multihandikappade barn. De senaste åren har de fungerat som stödboende för ensamkommande ungdomar.

Föreningen sade upp avtalet med SDN från och med 2019-07-30. På föreningsstämman år 2018 togs ett stämmobeslut att bygga om lokalerna till bostadsrätter.

Framtagande av en Bygglovshandling genomfördes och en ansökan om bygglov lämnades till Stadsbyggnadskontoret. Ansökan avsåg byggande av 4 st bostadsrätter, 2 st 2:or och 2 st 1:or enligt redovisad planritning. Arkitekt har varit Ferrum Arkitekter.

Ritningen som visar planlösningar för de nya lägenheterna

SDN lämnade lokalerna 2019-07-30 och efter sommaren kunde vi upphandla entreprenaden av MVB Astor Bygg AB. Entreprenadsumman var cirka 5 Mkr inklusive moms.

Rivningsarbetena startade den 1 oktober. Byggarbete pågick i cirka 5 månader. I samband med ombyggnaden kunde ett fönster anordnas i vävstugan, som ligger intill gymmet.

Försäljningen av bostadsrätterna tillförde så mycket kapital att det täckte en stor del av kostnaderna för de omfattande underhållsarbeten som har genomförts.

Garagerenovering

Renoveringen av garaget startade i maj år 2018. Arbetet utfördes av Betong Teknik Väst AB på totalentreprenad. Före sommaren färdigställdes nytt tätskikt på övre garagedäck. Tätskiktet består av bitumenmatta med ett skyddande skikt av gjutasfalt.

Lagom till sommaren flyttades aktiviteterna till mellandäcket. Tack vare hjälp från många boende blev det möjligt att tömma hela mellandäcket på bilar under juli och augusti. De tillfälliga platserna som vi etablerade räckte inte helt till för allas bilar, men då flera boende var borta under sommaren eller kunde parkera på annat håll, så gick ekvationen ändå ihop. Att tömma mellandäcket under den aktuella perioden var nödvändigt med hänsyn till de aktiviteter som då utfördes. Under resten av tiden har ett antal bilar beretts plats men fått anpassa sig till pågående aktiviteter.

De åtgärder som utförts är bland annat:

  • Befintlig skadad golvbeläggning har ersatts med ny betong
  • Skadad betong i tak har ersatts genom vattenbilning och applicering av ny betong
  • Nedre delar på pelare har åtgärdats på grund av betongskador och friliggande armering
  • Sprickor i väggar har tätats genom injektering
  • Tak och balkar har påförts en slamning, en produkt som hjälper till att förlänga konstruktionens livslängd
  • Målning av väggar och pelare
  • Nytt tätskikt på delen ovan nedre garaget, lika som på övre garagedäck
  • Asfaltering av resterande yta
  • Ny LED belysning enligt beskrivning på annan plats

Renovering av nedre garaget påbörjades i oktober. Här var arbetet inte lika omfattande eftersom det inte behövs något tätskikt på golvet. Behovet av tillfälliga P-platser var nu betydligt färre. Parkeringsplatserna söder om hus 3 kunde därför tas bort och gräsytorna återställas. Besöksplatserna utanför parkeringsdäcket blev åter tillgängliga att användas av besökande till boende i Brf Doktor Lindh.

Inom den del av garagebyggnaden som ligger närmast hus 1 utfördes nytt tätskikt på övre däcket så sent som år 2005. Denna yta ligger utanför området med P-platser. Det är troligt att vi inom några år kommer att behöva lägga nytt tätskikt även här.

Totala kostnaden för garagerenoveringen bedöms till cirka 7 Mkr. Detta finansierades med ett nytt lån samt likvida medel.

Mindre projekt

Balkongtak

2014-2016 fick våra hus nya balkonger. I samband med garantibesiktningen efter 5 år kunde konstateras att vissa balkongtak hade fått fläckar, som krävde ommålning. Denna genomfördes sommaren 2022 på entreprenörens bekostnad.

Hjärtstartare

Under 2022 införskaffades hjärtstartare till hus 1, 3 och 6 som komplettering till den hjärtstartare som sedan tidigare fanns i hus 4.

Byte av radiatorventiler

Radiatorventilerna är utbytta i alla hus. Under våren 2018 genomfördes byte i hus 1 och hus 4 och efter sommaren i hus 3 och hus 6. Med tanke på det stora antalet radiatorer i föreningen uppstod väldigt få problem.

Hobbyrummet

Nytt golv lades i maj 2020. Utrustningen i rummet kompletterades med en slipmaskin och en liten pelarborr.

Utvidgning av gymmet

I samband med ombyggnaden av SDN-lokalen till lägenheter gjordes också en viss omdisponering i källarplanet under. Gamla ventilationsutrymmen blev förråd och tidigare förrådsyta blev expansionsyta för gymmet.

Dörrbyte

Några soprum och cykelrum hade dörrar i sådant behov av renovering att de måste bytas ut. Styrelsen fattade beslut om detta våren 2019. Bytet utfördes senare under året.

Byte av frånluftsfläktar i hus 3 och 4

Nya frånluftsfläktar installerades i hus 3 och 4 sommaren 2020. I hus 1 och 6 byttes frånluftsfläktarna 2017.

Tvättstugor

Under 2020 gjordes översyn och byte av hoar i alla tvättstugor. Där det fanns behov och möjlighet ersattes eller kompletterades vanliga tvätthoar med utslagshoar för skurvatten.