Brandskydd och säkerhet

Brandskydd och säkerhet

Det är viktigt att veta hur du ska agera om det börjar brinna i ett flerbostadshus. Titta på informationen nedan om hur du skyddar dig och dina grannar mot brand.

Brandvarnare och brandsläckare

Alla lägenhetsinnehavare ska ha brandvarnare i lägenheten. Det är enkelt att kontrollera sin brandvarnare, gör det med jämna mellanrum genom att trycka på knappen som aktiverar larmet och se till att det ljuder. Annars byt batteri.

Att också ha en brandsläckare i lägenheten är en mycket enkel brandsäkerhetsåtgård.

Tips hur du kollar din brandsläckare

Utrymningsvägar

Räddningstjänsten har i samband med inspektion i husen gjort påpekanden om att vindsgångar, trapphus och våningsplan skall hållas helt fria från lösa föremål. Dessa ytor är våra utrymningsvägar. Detta inkluderar även dörrmattor utanför dörren. Bostadsrättsföreningen är skyldig att genom regelbunden kontroll se till att dessa ytor är tomma. Föreningens ansvar grundas bl. a. på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om brandskydd.

Läs mer: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i entréerna i alla hus.

Vid akut situation – ring först 112, hämta sedan hjärtstartaren och följ sedan instruktionen. En röst talar om exakt hur man skall gå till väga

Lägenhetsdörrar

Alla dörrar in till lägenheterna är säkerhetsdörrar (Daloc) och försedda med ett cylinderlås och ett sjutillhållarlås. Vi rekommenderar alla att använda båda låsen.