Trivselregler

Trivselregler

Våra trivselregler finns för allas trevnad!

Ljudnivå

Arbeten i lägenheten som medför hög ljudnivå, t ex borrning, slipning och spikande får utföras på följande tider:

  • Måndagar – fredagar kl. 8.00-19.00
  • Lördagar kl. 9.00-16.00
  • Söndagar och helgdagar är vilodagar

Fotbollsspel på lekplatsen

Ljusa vår- och sommarkvällar lockar till fotbollsspel och är tillåtet fram till kl. 22, därefter stör det medlemmarna som bor med fönster mot lekplatsen.

Grillning

Inom området finns två grillplatser, som medlemmarna uppmanas att använda. Den ena är belägen mellan hus 4 och hus 6, den andra på norra sidan av hus 6. Grillning på balkongerna är inte tillåten, eftersom detta dels medför olägenheter för grannar i form av rök och grillos, dels innebär brandrisk.

Fester

Om du någon gång till exempel arrangerar en större fest eller utför något bullrande arbete i lägenheten är det bra att informera grannarna med ett meddelande på anslagstavlan i entrén och/eller hissen. Informera gärna personligen de närmast berörda.

Gemensamma utrymmen

Entré- och våningsplan är inga lekplatser eller förvaringsutrymmen för cyklar, barnvagnar etc. Att förvara saker här utgör en säkehetsrisk vid tex brand eller annan akut situation.

Husdjur

En lugn och trygg boendemiljö är väsentlig för de boendes trygghet och trivsel i bostadsområdet. Alla boende har en skyldighet att alltid visa hänsyn till sina grannar. Det är inte tillåtet att rasta hund eller ha den okopplad inom föreningens uteområde. Detta gäller för alla hundar. Trygghet och trivsel innebär också att den boende får ha husdjur om inte grannarna upplever husdjurets beteende som hotfullt eller störande.

Detta innebär t ex att s k kamphundar är förbjudna. Den boende ansvarar också för att besökande gäster uppfyller ovanstående krav.

Det gäller alltså hundar som

  • har extremt stor kamplust
  • blir lätt retade och biter
  • bara med svårighet kan förmås att avbryta ett angrepp
  • har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor och andra hundar

Rökning

Tobaksrökning skall undvikas på balkonger och i anslutning till bostadshusens entréer och liknande. Rökning på lekplats är förbjudet enligt lag.