Utveckling av utemiljön

Utveckling av utemiljön

Sedan oktober är arbetena för att utveckla utemiljön igång.

Entreprenör är ON Entreprenad från Lindome.

Efter presentationen av styrelsens förslag på föreningsstämman har några justeringar gjorts baserat på synpunkter från boende och förhandlingar med entreprenören.

  • Föreslagen beläggning med smågatsten tas bort med undantag för ett område utanför hus 4. Detta görs av ekonomiska skäl
  • Målning av betong utanför hus 1 utgår.
  • Parkeringsficka utanför hus 6 breddas.
  • Rullstolsanpassad gång anordnas intill befintlig trappa till grillplats mellan hus 4 och 6.
  • Klätterställning installeras mellan norra fotbollsmålet och hus 3.
  • Fotbollsplanen behålls som grusplan.
  • Grusplanen norr om hus 6 utvidgas något. Grill placeras på större avstånd från hus.
  • Häcken utanför hus 3 tas bort och ersätts med något marktäckande.
  • Slutligt val av växter sker i dialog med föreningens utegrupp och entreprenören.

Entreprenaden är uppdelad i två etapper. Etapp 1 är i allt väsentligt avslutad. Denna omfattar delområdena 3, 4 och 5 enligt tidigare utsänt material, dvs. grillplats mellan hus 4 och 6, området vid lekplats och fotbollsplan samt område norr om hus 6. Vad som återstår är plantering av växter, där vi avvaktar mildare väder. Etapp 2 beräknas starta i slutet av februari.

Styrelsens ursprungliga förslag (bilaga till Lindhbladet våren 2022)